© Komárom Városi SE 2016

TAO - Támogatási megállapodás

Ügyiratszám: /2011. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL   amelyet egyrészről …………………………………………………………………………….(gazdasági társaság) székhely: …………................................................ cégjegyzékszám:……………………………………………….  adószám:………………………………………………………….. képviselő: ………………………………………………………… bankszámla szám:…………………………………………………………………………………  a továbbiakban: Támogató   másrészről név: Komárom Városi Sportegyesület (támogatás igénybevételére jogosult szervezet) székhely: 2921 Komárom Stadion út 1. nyilvántartási szám: be/9050/2011 képviselő: Beigelbeck Attila bankszámla szám: Pannon Takarék Bank 63200030-11048888 a továbbiakban: Támogatott , együtt Felek kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A megállapodás előzményei, célja: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO) rendelkezik a  látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről, mely értelmében a Támogató a TAO-ban  meghatározott mértékben csökkentheti társasági adóját. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport  támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A látvány-csapatsport támogatását  biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,  valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében a támogatási  igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett  támogatással érintett sportfejlesztési programját annak tervezett megvalósítását megelőzően az ellenőrző  szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. Támogatott ezen kötelezettségének eleget tett és sportfejlesztési programját a be/9050/2011 nyilvántartási  számon az ellenőrző szervezet jóváhagyta.  Mindezekre tekintettel a felek az alábbi Megállapodást kötik: 2. A Megállapodás tárgya A megállapodás tárgya vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére sportfejlesztési  programjának végrehajtása érdekében.     3. A támogatás összege A Támogató a TAO-ról szóló törvény értelmében ……………………...- Ft, azaz: …………………………………………………………………………………………..Ft vissza nem térítendő  támogatást nyújt Támogatott részére.   4. A folyósítás időtartama 1. Dátum: Összeg: 2. Dátum: Összeg: 3. Dátum: Összeg: 4. Dátum: Összeg:   5. A támogatás felhasználása A Támogatott a kapott támogatást labdarúgás sportág (látvány-csapatsport/korosztály/cél megnevezése stb.) , a sportfejlesztési programjában rögzített célok elérése érdekében használhatja fel. 6. Kapcsolattartás Támogató részéről: név: ………………………………………………………………. cím:……………………………………………………………….. telefon:………………………………………………………….. email:…………………………………………………………….   Támogatott részéről: név: Beigelbeck Attila cím: 2921 Komárom Nádor út 10. telefon: 06203500615 email: battila@kvse.t-online.hu 7. Egyéb rendelkezések: A támogatott kötelezi magát arra, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás  kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének  szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően, a jóváhagyást végző  szervezethez kérelmet nyújt be a támogatási igazolás kiállítása iránt. Amennyiben a támogatási igazolás kiállítására nem kerül sor, vagy a támogatási igazolást a Támogatóhoz  nem nyújtják be, a Támogató a támogatás folyósítására nem köteles. Amennyiben a Támogató a támogatási igazolást kézhez vette, de az összeget a 3. pontban meghatározott  időben, de legalább a gazdasági év végéig nem folyósítja, köteles erről a támogatási igazolást kiállító  szervezetet, továbbá a Nemzeti Sport Intézetet haladéktalanul értesíteni, és a támogatási igazolást  visszaküldeni. A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása nem jogosítja fel a sportszakmai program  lebonyolításában való közreműködésre, a program megvalósítását nem kérheti számon semmilyen  formában, tekintettel arra, hogy a Támogatott kizárólag a jogszabályban kijelölt ellenőrző szerv részére  köteles rendszeres időközönként beszámolni. A Támogató a Támogatott támogatásért semmiféle ellenszolgáltatásra (ideértve különösen a  reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezményre nem jogosult. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar  jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a TAO rendelkezései az irányadók. A felek a jelen, 3 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben  megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A jelen megállapodás 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 1  db a Támogatónál , 2 db a Támogatottnál marad.   Komárom, 2011. …………………………………..       ……………………………………… ……………………………………… /………………………………../ /Beigelbeck Attila/ /…………………………………/ /KVSE Elnök/  Támogató Kedvezményezett 
Kezdőlap Labdarúgás Tenisz Sportlövészet Kosárlabda Kézilabda Természetjárás Tömegsport Kapcsolat TAO Elnökség