Komárom Városi SE 1947
© Komárom Városi SE 2016 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TAO - Sport Tv

Országgyűlés Hivatala Érkezett: 2011 J Ú N 9 a sport támogatásával összefügg ő egyes törvények módosításáról * 1 . A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII . törvény módosítás a 1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény 1 . számú melléklet 3 .2 .2 . alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (3 . A közcélú juttatások körében adómentes :) (3 .2. az az összeg, amelyet) „3 .2.2 . a sportról szóló törvény alapján Gerevich Aladár-sportösztöndíjként, a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók és özvegyeik, valamint a kiemelked ő sporteredmények elérésében közrem űködő nyugdíjas sportszakemberek részére szociáli s rászorultságra figyelemmel nyújtott támogatásként, továbbá a sporteredmények elismeréséne k törvényben, kormányrendeletben, miniszteri rendeletben meghatározott vag y kormánydöntésen alapuló juttatásként folyósított anyagi támogatásaként kap a magánszemély;” 2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény módosítás a 2. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao .) 4 . §-a a következ ő 41-46. ponttal egészül ki : /E törvény alkalmazásában: / „41. látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág; 42. látvány-csapatsportban m űködő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportró l szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a 43. pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek ; 43. látvány-csapatsportban m űködő hivatásos sportszervezet: a látványcsapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer : a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában részt vevő (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás, vagy ` A törvényt az Országgyűlés a 2011 . június 27-i ülésnapján fogadta el . 2011. évi . .. törvény 2 b) alsóbb osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót is alkalmaz ; 44. látvány-csapatsport támogatása : az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkü l nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszkö z könyv szerinti értéke, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke az e törvényben meghatározott jogcímeken ; 45. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás : olyan okirat, amelyet a 22/C . § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételér e jogosult szervezet kérelmére a sportigazgatási szerv, a 22/C . § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a látványcsapatsport országos sportági szakszövetsége állít ki a látvány-csapatsport tevékenysé g támogatója és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére ; 46. sportcélú ingatlan: az az ingatlan, ingatlanrész, amelynek alapvető rendeltetése , hogy a sportról szóló törvényben meghatározott sporttevékenységre használják." 3. § A Tao. a 22/B. §-t követően a következő címmel és 22/C . §-sal egészül ki: „Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezmény e 22/C. § (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást) : a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részér e aa) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására , ab) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhet ő vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható –, ac) az ad) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ad) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályba n meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre , ae) képzéssel összefüggő feladatokra; b) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet – ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is – részére ba) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására , bb) a szakszövetségen keresztül a versenyeztetéssel összefügg ő költségek támogatására, 3 bc) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jelleg ű ráfordítás nem nyújtható –, bd) a be) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, be) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre , bJ) képzéssel összefüggő feladatokra; c) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet részére ca) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására, cb) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre , cc) képzéssel összefüggő feladatokra – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88 . cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethet őnek nyilvánításáról (általános csopoitmentességi rendelet) szóló 2008 . augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 8 . szakaszával összhangban, általános vagy szakképzési támogatásként nyújtható –, cd) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás a Szerződés 87 . és 88. cikkének a csekély összeg ű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összeg ű (de minimis) támogatásként nyújtható – ; d) a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részér e da) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására, db) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy a sportról szóló törvén y szerinti hivatásos sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható –, dc) a dd) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, dd) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre , de) képzéssel összefügg ő feladatokra; e) a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározot t állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkez ő és a támogatást folyósító sportköztestület részére ea) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható –, eb) képzéssel összefügg ő feladatokra. (2) Az adózó – kivéve az állami, többségi állami tulajdonú adózót – a (3) bekezdé s szerint a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követ ő három adóév adójából adókedvezményt vehe t igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. 4 (3) Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehet ő igénybe. A támogatási igazolást az (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a sportigazgatás i szerv, az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére pedig a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége az t követően állítja ki, hogy a látvány-csapatsport támogatásának igénybevételére jogosult szervezet által benyújtott, a támogatás igénybevételének feltételét képező, tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programot jóváhagyja, és amely tartalmazza a támogatást (juttatást) nyújtó adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a kedvezményre jogosító támogatás (juttatás) összegét, valamint a támogatás igénybevételére jogosult szervezet önáll ó pénzforgalmi számlájának számát, amelyre a támogató a sportigazgatási szerv vagy a látvány - csapatsport országos sportági szakszövetsége által kiállított támogatási igazolásban szerepl ő támogatási összeget vagy annak egy részét a támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti . (4) A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott sportfejlesztési programjában szerepl ő, a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90 százalékát, b) versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90 százalékát , c) tárgyévi személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát , d) tárgyévi képzési feladataival összefügg ő kiadásainak da) általános képzés esetén 60 százalékát , db) szakképzés esetén 25 százalékát, e) tárgyévi beruházási, felújítási értéke – ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is – 70 százalékát, kivéve, ha a beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint utófmanszírozás keretében kerül a támogatot t szerv részére kifizetésre . Ilyen esetben a jóváhagyott sportfejlesztési program alapján a tárgyévben a sportcélú ingatlanfejlesztés készültségével arányos elszámolás benyújtását é s annak elfogadását követ ően nyújtható támogatás . (5) Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek nincs lejárt köztartozása , b) a korábban kapott állami támogatással megfelel ő módon elszámolt, c) a látvány-csapatsportban sportvállalkozásként m űködő hivatásos vagy amat őr sportszervezettel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá amely sportszervezet nem áll végelszámolás vagy kényszer - végelszámolás alatt , d) a látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség vagy a látványcsapatsportban sportegyesületként működő amatőr vagy hivatásos sportszervezet m űködését a bíróság nem függesztette fel, valamint amelynek megszüntetésére az egyesülési jogról szól ó törvény szerint eljárás nincs folyamatban, 5 e) a látvány-csapatsportban sportegyesületként működő amatőr vagy hivatásos sportszervezettel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, fi működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás ninc s folyamatban, g) nem áll a sportigazgatási szerv által az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt , és h) a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet ha) az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerint i valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellát ó amatőr sportszervezet esetén a diák- és f őiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezet t versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vag y hb) valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenysé g ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak eg y sportszervezettel köthet együttm űködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthet ő egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amat őr versenyrendszerének (nemzet i bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiír t főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. (6) Ha a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja , hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását – a b) pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésbe n foglaltakra figyelemmel – fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra – a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba a z igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre , b) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diákspor t események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen : kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljábó l ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában é s bb) évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítja, 6 c) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban m űködő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vag y más jogcímen használja, d) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a (3 ) bekezdésben meghatározott sportfejlesztési program benyújtásával egyidej űleg írásban nyilatkozik a sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány - csapatsport országos sportági szakszövetsége felé arról, hogy a támogatásból megvalósul ó felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelel ően hasznosítja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra – a felújított sportcélú ingatlan üzembe helyezését követ ő 30 napon belül – a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéi g jelzálogjog kerül bejegyzésre, e) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a (3) bekezdésben meghatározott sportfejlesztési program benyújtásával egyidej űleg írásban nyilatkozik a sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány - csapatsport országos sportági szakszövetsége felé arról, hogy a sportcélú ingatlanfejlesztésr e nyílt pályázatot ír ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel köt szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására . (7) A támogatott szervezet a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott piaci alapon történő hasznosítási kötelezettségtől – az elsődleges sportcél veszélyeztetése nélkül – a sportcélú ingatlan nem versenyrendszerben szervezett szabadidősport-események lebonyolítása, valamint a helyi önkormányzat sportról szóló törvényben meghatározott iskola i testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatainak ellátása, valamint közösségi cél ú szabadidős, szórakoztató és kulturális események lebonyolítása céljából a (6) bekezdés ba)- bb) alpontjaiban meghatározott mértékeken felül is eltérhet. (8) A támogatott szervezet az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, els ő támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig köteles a tárgyi eszköz beruházást üzemb e helyezni a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam részér e történő megfizetése terhével . (9) A sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országo s sportági szakszövetsége a jelenértékén legalább 500 millió forint érték ű sportfejlesztés i program e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján a sportpolitikáér t felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét figyelembe véve hoz döntést. A sportpolitikáért felel ős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter az erre irányuló megkereséstől számított 10 napon belül közli álláspontját a sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetőjével. Véleményeltérés esetén a sportfejlesztési program e törvény szerint i támogatására vonatkozó jóváhagyó döntést megel őzően a sportigazgatási szerv vagy – az (1 ) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetője a sportpolitikáért felelős miniszter útján a Kormány döntését kéri . A sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosul t szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezet ője a 7 Kormány döntésének megfelelően jóváhagyja vagy elutasítja a sportfejlesztési program e törvény szerinti támogatását és az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételér e jogosult szervezettel." 4. § A Tao . a következő 29/M. §-sal egészül ki : „29/M. § A 4. § 41-45 . pontjának, a 22/C . §-ának és a 3 . számú melléklet B) fejezet 15. pontjának a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésük napját követően nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni .” 5. § A Tao. 30 . §-a a következ ő (10) bekezdéssel egészül ki : „(10) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a látvány-csapatsport egyes támogatás i jogcímein nyújtható támogatás (juttatás) igénybevételének részletes feltételeit é s eljárásrendjét, a támogatás feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyásának, a támogatást biztosító támogatási igazolás kiállításának, sportlétesítmény-fejlesztési célr a irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás kiszorító hatás elkerülése miatti korlátozásának, a sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló nyílt pályázat kiírásának és elbírálásának, a támogatás i igazolás alapján igénybe vehető egyes jogcímeken nyújtott támogatás felhasználásának , elszámolásának, ellenőrzésének, valamint a támogató és a támogatott szervezet között a támogatásra tekintettel a támogató részére nyújtott juttatás tilalmának és a tilalom megszegés e következményeinek részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.” 6. A Tao. 3. számú melléklete B) fejezetének 15 . pontjában a A. § 36. vagy 38 . pontja" szövegrész helyébe a „ 4 . § 36., 38. vagy 44-45. pontja” szöveg lép . 3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása 7. § (1) A sportról szóló 2004 . évi I. törvény (a továbbiakban: Stv .) 22 . § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: /(2) A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségéne k szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen :/ „fi a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao .) 4. § 41 . pontja szerinti látvány-csapatsportban m űködő szakszövetség az a)-e) pontban meghatározott feladatok mellett 8 fa) a Tao. 22/C . (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatá s igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén dönt a Tao . 4. § 44 . pontjában és 22/C . §- ában meghatározott támogatás feltételét képez ő sportfejlesztési program jóváhagyásáról , fb) a Tao . 22/C . § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatá s igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja az adókedvezményekre jogosító, a Tao . 4. § 45. pontja és 22/C. §-a szerinti támogatási igazolást, fc) kezdeményezi a sportigazgatási szervnél a Tao . 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak a magyar állam javára történ ő bejegyeztetését az ingatlan-nyilvántartásba, fd) azfa) fb) alpontban meghatározott feladatai ellátása során kapcsolatot tart a sportigazgatási szervvel, ennek keretében a kérelem elbírálását követő 8 napon belül tájékoztatja a sportigazgatási szervet az általa kiadott támogatási igazolásokról, " (2) Az Stv. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a (3) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul : „(3) A látvány-csapatsportban m űködő szakszövetség a (2) bekezdés fi pontjában meghatározott feladatok ellátása során közigazgatási hatósági jogkörben jár el a közigazgatás i hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alapján .” (3) Az Stv . 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki : „(4) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség által a (2) bekezdés j) pont fa) és fb) alpontja szerinti közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárá s keretében fellebbezésnek helye nincs .” (4) Az Stv. 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki : „(5) A (2) bekezdés f pontja alapján végzett közigazgatási hatósági feladatokér t jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni .” (5) Az Stv. 51 . (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki : /(2) A sportigazgatási szerv :/ ,„g) ellátja a látvány-csapatsportok támogatásával összefügg ő következő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat : ga) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén dönt a Tao . 4. 44. pontjában és 22/C. § - ában meghatározott támogatás feltételét képez ő sportfejlesztési program jóváhagyásáról , gb) a Tao. 22/C . (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén igazolja a támogatások igénybevételér e vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja az adókedvezményekre jogosító, a Tao . 4 . 45. pontja és 22/C . §-a szerinti támogatási igazolást, 9 gc) a látvány-csapatsportok támogatásával összefügg ő adatszolgáltatási tevékenységet végez, gd) valamennyi támogatott szervezet vonatkozásában ellen őrzi a Tao . 4. § 44. pontjában és 22/C . §-ában meghatározott támogatás rendeltetésszer ű felhasználását, a támogatással megvalósuló beruházásokkal érintett sportcélú ingatlanok és a támogatásbó l megvalósuló tárgyi eszköz felújítások sportcélú hasznosításának fenntartását , ge) kötelezi a támogatott szervezetet a Tao . 4. 44. pontja és 22/C . §-a szerinti támogatás, valamint annak a Tao . felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletbe n meghatározottak szerinti kamata állam részére történő befizetésére, amennyiben a támogatá s felhasználásának ellenőrzése során megállapítja, hogy a támogatott szervezet a támogatás t nem rendeltetésszerűen vette igénybe , gfl kezdeményezi az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő, szabálytalanul igénybe vett és be nem fizetett támogatás, valamint annak a Tao. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint megnövel t összege és kamata behajtását, ha a ge) pont szerinti kötelezés ellenére a támogatott szervezet a nem rendeltetésszerűen igénybe vett támogatást és annak kamatát nem fizeti be az álla m részére, gg) intézkedik a Tao . 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak a magyar állam javára történő bejegyeztetéséről az ingatlan-nyilvántartásba; gh) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, gi) kapcsolatot tart az állami adóhatósággal, a Tao . szerint nyújtott támogatá s ellenőrzésére jogosult más szervekkel, valamint a 22 . § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljáró látvány-csapatsportág országos sportági szakszövetségével, ennek keretében a kérelem elbírálását követ ő 8 napon belül tájékoztatja a látványcsapatsportág országos sportági szakszövetségét az általa kiadott támogatási igazolásokról ;" (6) Az Stv . 51 . §-a a következ ő (3) bekezdéssel egészül ki : „(3) A (2) bekezdés g) pontja alapján végzett közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokért jogszabályban meghatározott mérték ű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni .” (7) Az Stv . 51 . §-a a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A sportigazgatási szerv által a (2) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja szerint i közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretébe n fellebbezésnek helye nincs.” (8) Az Stv . VIII. Fejezet A támogatás forrásai és igénybevételének feltételei alcíme a következő 57/A. §-sal egészül ki : „57/A. § A Kormány a sporteredmények anyagi támogatása céljából az e törvényben meghatározott támogatások mellett további támogatási formákat is meghatározhat .” (9) Az Stv . 79 . § (1) bekezdés b) pontja a következő bj) alponttal egészül ki : /(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 1 0 /b) rendeletben állapítsa meg/ „bj) az 57/A. szerinti támogatás mértékét, a támogatásban részesíthet ő személye k körét és feltételeit, valamint a támogatás nyújtásának eljárásrendjét.” (10) Az Stv. 79. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : „(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felel ős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a 22 . (5) bekezdésében és az 51 . § (3) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj mértékét .” (11) Hatályát veszti az Stv . 78/A. § (2) bekezdése . 4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005 . évi CXX. törvény módosítása 8. § (1) Az egyszer űsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005 . évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho . tv .) 3. § (4) bekezdés cl) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : /A (2) bekezdésben említett összeghatár/ „d) az a)-b) pontokban említett összeghatár helyett da) évi 100 millió forint – a 2010 . évben 50 millió forint –, ha a magánszemél y az adóévben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség els ő osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója , db) évi 50 millió forint, ha a magánszemély az országos sportág i szakszövetség, országos sportági szövetség els ő osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzője, vagy az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetsé g edzője, válogatott vezetőedzője (szövetségi kapitánya)” /azzal, hogy, ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, a z összeghatáron az általános forgalmi adóval csökkentett bevétel értendő/ (2) Az Ekho. tv. a következ ő 14/B. §-sal egészül ki : „14/B. § (1) E törvénynek a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi . . . . törvénnyel módosított rendelkezéseit – a (2) bekezdésbe n említett kivétellel – a hatálybalépés napját követ ően megszerzett bevételekre kell alkalmazni . (2) A 3. § (4) bekezdés db) alpontjának a sport támogatásával összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi . . . . törvénnyel megállapított rendelkezését a 2011 . január 1-jétől megszerzett bevételekre kell alkalmazni .” 1 1 9. § Az Ekho. tv. 3. § (3) bekezdésében a „3716 Hivatásos sportoló, sportmunkatárs , valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározot t sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel vagy országos sportág i szakszövetséggel, országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, a szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek minősül, és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékér ől szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel . Sportszakember különösen a sportedző (a sportág megjelölésével), sportoktató (a sportág megjelölésével), mérk őzésvezető, versenybíró, sportorvos, gyúró” szövegrész helyébe a „3716 Hivatásos sportoló , sportmunkatárs, valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvénybe n meghatározott sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel vagy országos sportági szakszövetséggel, országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszony a keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, és a sportszövetség szabályzata szerint sportszakembernek minősül, továbbá a szövetség vagy a sportszervezet főállású munkavállalója . A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén további feltétel, hogy a sportmunkatárs, sportszakember rendelkezik a jegyzékben meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel” szöveg lép . 5. A sporttal összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló 2010 . évi LXXXIII. törvény módosítás a 10. § A sporttal összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló 2010 . évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban : Mód. tv.) 25 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „(2) E törvény 8–12 . §-ai az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalána k napját követő 15 . napon lépnek hatályba. Az Európai Bizottság határozata meghozatalának napját – annak ismertté válását követ ően haladéktalanul – az adópolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.” 11. § Nem lép hatályba a Mód . tv. 3-7 . §-a. 12. § (1) Ez a törvény – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon hatályba. (2) A 2-6. §, valamint a 7 . (1)-(7) és (10) bekezdése 2011 . július 1-jén lép hatályba . (3) A 7. § (7)-(9) és (11) bekezdése 2011 . szeptember 2-án lép hatályba. 1 2 (4) A 13. § az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő 15 . napon lép hatályba . A 13 . § hatálybalépésének naptári napját – annak ismertté válását követően – az adópolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg . 13. § A Tao. 22/C . § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép: l (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást) : / „c) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet részére ca) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására, cb) a cc) alpontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra , felújításra, cc) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályba n meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre , cd) képzéssel összefüggő feladatokra – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87 . és 88 . cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethet őnek nyilvánításáró l (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008 . augusztus 6-i 800/2008/EK bizottság i rendelet 8. szakaszával összhangban, általános vagy szakképzési támogatásként nyújtható – , ce) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtot t támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerz ődés 87 . és 88 . cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekél y összegű (de minimis) támogatásként nyújtható –;” Dr. Schmitt Pál Lezsák Sándor köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke